Search
🇻🇳

Nhập tiêu đề quảng cáo và Nhập mô tả quảng cáo

Ver.3 (2022.10)
Trang chủ Hướng dẫn Đánh giá Nội dung
Tên Thương hiệu và URL
Nhập tiêu đề quảng cáo và Nhập mô tả quảng cáo

Nhập tiêu đề quảng cáo

Độ dài phải ít hơn 28 kí tự. Độ dài khuyên dùng là 20 kí tự bao gồm cả khoảng trống. Phạm vi hiển thị của quảng cáo có thể khác nhau tùy từng phương tiện truyền thông. Văn bản có thể bị cắt bớt tùy thuộc vào độ dài của văn bản.
(Tiếng Hàn, Tiếng Nhật, Tiếng Trung: 28 kí tự/ Tiếng Anh, tiếng Indonesia: 56 kí tự). (Tiếng Hàn, Tiếng Nhật, Tiếng Trung: 28 kí tự/ Tiếng Anh, tiếng Indonesia: 56 kí tự)
Nếu bạn cần phân loại nội dung mỗi quảng cáo, hãy sử dụng mục ‘Tiêu đề quảng cáo (Sử dụng nội bộ)’
Nội dung của văn bản quảng cáo đã đăng ký phải được kiểm tra trong trang đích.
Không được phép phóng đại/ nói quá.
Các nội dung quảng cáo sao chép/ nội dung sai sẽ không được cho phép.
Các sao chép khiêu khích/ nhạy cảm sẽ không được cho phép.
Các cụm từ kích thích trí tưởng tượng và mang ý nghĩa tình dục không được cho phép.
Tiêu đề quảng cáo phải khác với tên của nhà quảng cáo.
Văn bản quảng cáo phải hoàn chỉnh dưới dạng một câu hoặc một cụm từ.
Các văn bản có lỗi sai về chấm câu/ ngữ pháp sẽ không được cho phép.
Tiếng lóng và từ viết tắt không được cho phép.
Dấu ngoặc đơn, ngoặc vuông không được phép có trong tiêu đề quảng cáo, bởi vì quảng cáo có thể bị hiểu là một bài báo mới.
[Độc quyền] [Đặc biệt] [Xu hướng]
Các kí tự đặc biệt không được phép.
☆, , v.v.

Nhập mô tả quảng cáo (Tùy chọn)

Mô tả quảng cáo là một trường tùy chọn
Độ dài không quá 70 kí tự. (Tiếng Hàn, Tiếng Nhật, Tiếng Trung: 70 kí tự/ Tiếng Anh, Tiếng Indonesia: 140 kí tự)
Sử dụng cùng một hướng dẫn cho Tiêu đề Quảng cáo