Search
🇻🇳

Xác minh Cài đặt Tập lệnh

Xác minh Cài đặt Tập lệnh

Trong trang Xác minh Cài đặt, bạn có thể kiểm tra trạng thái cái đặt và dữ liệu để gỡ lỗi (nếu cần).
Loại tập lệnh
Trong ô Loại tập lệnh, bạn có thể xem loại tập lệnh bạn đã cài đặt trong trang web của bạn. Tên tập lệnh sẽ được hiển thị nếu tập lệnh hoạt động bình thường.
Trạng thái
Trong ô Trạng thái, bạn có thể xem tập lệnh của có đang hoạt động hay không. "Đang hoạt động" sẽ được hiển thị nếu tập lệnh được cài đặt đúng cách và đang thu tập bản ghi. Thời gian thu thập bản ghi cuối cùng cũng được hiển thị, là một giờ tính từ thời điểm này. Nếu một tập lệnh hiển thị "Cảnh báo" trong ô trang thái, điều này có nghĩa là tập lệnh chưa thu thập bất cứ dữ liệu nào trong vòng 24 giờ vừa qua. Nếu đúng như vậy, bạn cần phải kiểm trang xem tập lệnh đã được cài đặt đúng cách hay chưa.
So sánh với Ngày hôm trước
Trong ô này, bạn có thể nhìn thấy xu hướng bằng cách so sánh dữ liệu hành động của tập lệnh đã được thu thập vào ngày hôm trước trong cùng một khoảng thời gian (24 giờ). Ví dụ, nếu bạn kiểm tra dữ liệu này vào lúc 10 giờ sáng ngày 22 tháng 6, ô này sẽ hiển thị dữ liệu so sánh '10 giờ sáng ngày 20 tháng 6' với '10h sáng ngày 21 tháng 6'. Kiểm tra xem tập lệnh của bạn đã hoạt động thế nào gần đây.
Chi tiết
Nếu tập lệnh của bạn Đang hoạt động, bạn có thể nói rằng nó đang hoạt động bình thường. Trong ô này, bạn có thể nhìn thấy URL của nơi đặt tập lệnh của bạn. Ví dụ, nếu bạn cài đặt tập lệnh 'viewcontent' trong trang đích của quảng cáo, tập lệnh sẽ được kích hoạt khi người dùng đến trang đích đó. Sau đó ô Chi tiết sẽ hiển thị URL đó với dữ liệu khác bao gồm thời gian và loại thiết bị. Bạn có thể sử dụng thông tin này để xem tập lệnh của bạn đã được đặt ở đúng vị trí hay chưa.