Search
🇻🇳

Hiểu Dữ liệu về Hiệu suất

Hiểu Dữ liệu về Hiệu suất

Đây là tổng quan về các chỉ số được sử dụng trong Trang hiệu suất.
Số lượt hiển thị: Số lần người dùng đã đến một trang của trang web nơi quảng cáo được hiển thị.
Số lượt hiển thị có thể được xem: Số lần người dùng đã tiếp cận khu vực nơi quảng cáo được hiển thị. Điều này đề cập đến việc xem quảng cáo thực tế của người dùng và là cơ sở để tính toán CTR.
Số lượt nhấp: Cho biết số lần người dùng đã nhấp vào quảng cáo của bạn.
vCTR: Giá trị này được tính bằng cách chia số lượt nhấp cho số lượt hiển thị có thể được xem.
CPC: Chi phí được tính trên mỗi lần nhấp chuột. CPC là giá thực tế bạn phải trả cho một lần nhấp chuột, không phải là giá thầu.
Số tiền đã chi: Tổng số tiền đã chi tiêu trong chiến dịch.
Các chỉ số sau có thể được tìm thấy trên dữ liệu về hiệu suất của bạn khi bạn thiết lập theo dõi chuyển đổi cho các hành động/sự kiện cụ thể của người dùng và khi các sự kiện đó xảy ra. Để theo dõi chuyển đổi, bạn cần cài đặt tập lệnh chuyển đổi của Dable hoặc triển khai Công cụ phân bổ ứng dụng dành cho thiết bị di động.
Các chỉ số sau sẽ xuất hiện trên dữ liệu về hiệu suất của bạn dựa trên các sự kiện bạn đang theo dõi. : xem, tìm kiếm, giỏ hàng, danh sách yêu thích, thanh toán, thêm thông tin thanh toán, mua hàng, khách hàng tiềm năng, đăng ký, cài đặt, cài đặt lại, tương tác lại, đăng nhập, mở ứng dụng, sns, sự kiện 1, sự kiện 2, sự kiện 3
Chuyển đổi (tất cả): Đây là tổng của tất cả các sự kiện chuyển đổi.
Tỷ lệ chuyển đổi: Tỷ lệ này được tính bằng cách chia số lượt chuyển đổi cho số lần nhấp chuột.
Nếu bạn đã tạo nội dung của mình bằng cách sử dụng Nội dung Dable, các hành động/sự kiện chuyển đổi sẽ tự động được theo dõi ngay cả khi bạn không cài đặt tập lệnh chuyển đổi của Dable. Phần sau đây giải thích khi một sự kiện theo dõi được thu thập:
Khách hàng tiềm năng: Khách hàng tiềm năng được thu thập khi người dùng rời khỏi trang bằng cách nhấp vào logo, hình ảnh, hoặc nút phát trên video.
Chia sẻ SNS: Chia sẻ SNS được thu thập khi người dùng nhấp vào nút ‘Chia sẻ qua SNS’ trong trang loại bài viết.
Đăng ký & Nhập thông tin: Nếu bạn sử dụng biểu mẫu thu thập khách hàng tiềm năng, chuyển đổi sẽ được tính khi người dùng gửi thông tin của họ. Thông tin này có thể được tìm thấy trong menu Thu thập khách hàng tiềm năng trong trang tổng quan tiếp thị.