Search
🇻🇳

Remarketing

Remarketing

Remarketing là một tùy chọn nhắm mục tiêu có thể được đặt cho các hành động chuyển đổi được theo dõi bởi tập lệnh Dable. Một số tình huống có thể xuất hiện dựa trên các tập lệnh chuyển đổi được cài đặt trên trang đích.
Để sử dụng Remarketing, bạn nên cài đặt tập lệnh chuyển đổi Dable trên trang đích của mình.
Hướng dẫn cài đặt tập lệnh chuyển đổi có thể được tìm thấy trên menu Tập lệnh chuyển đổi.
Nếu bạn thu hẹp mục tiêu của mình quá nhiều khi không có đủ người dùng mục tiêu (ví dụ: chiến dịch mới bắt đầu), phạm vi tiếp cận và chi tiêu ngân sách có thể giảm đáng kể.