Search
🇻🇳

Tối ưu hóa phương tiện truyền thông

Tối ưu hóa phương tiện truyền thông

Những khách hàng thể hiện sự quan tâm đến chiến dịch quảng cáo của bạn có thể phổ biến trên toàn mạng lưới, tuy nhiên, không phải tất cả những khách hàng này đều có giá trị như nhau. Giả sử 1.000 người dùng đã nhấp vào quảng cáo của bạn trong Trang web A và Trang web B và những nhấp chuột này có cùng CPC. Cũng giả sử rằng Trang web A đã hiển thị 50 chuyển đổi trong khi Trang web B chỉ có 10 chuyển đổi. Nếu mục tiêu của chiến dịch quảng cáo của bạn là Chuyển đổi, chúng tôi có thể nói Trang web A hiển thị hiệu suất cao hơn, dựa trên tỷ lệ chuyển đổi. Do đó, chúng tôi có thể quyết định tăng CPC trong Trang web A, trang web cho thấy hiệu suất cao hơn trong chuyển đổi, mục tiêu của chiến dịch. Làm như vậy, chiến dịch quảng cáo của bạn sẽ cạnh tranh hơn và hữu ích trong việc đảm bảo nhiều lưu lượng truy cập hơn.
Chọn tiêu chí Loại phương tiện truyền thông trong trang Hiệu suất để xem hiệu suất quảng cáo cho từng loại phương tiện truyền thông.
Hiệu suất chiến dịch có thể khác nhau đối với từng loại phương tiện truyền thông. Nếu đúng như vậy, hãy thử chỉ hiển thị quảng cáo trong danh mục phương tiện truyền thông nhất định hoặc tăng CPC cho danh mục đó.
Bạn có thể thay đổi CPC cho từng loại phương tiện truyền thông bằng cách chuyển đến trang Chiến dịch và nhấp vào Thay đổi Cài đặt CPC Tối đa> Cài đặt Chi tiết.
Bạn thậm chí có thể kiểm soát chi tiết hơn đối với việc tối ưu hóa hiệu suất của chiến dịch. Bằng cách tối ưu hóa theo trang web, bạn có thể kiểm tra hiệu suất của từng trang web và quyết định tăng CPC hoặc loại trừ việc hiển thị quảng cáo tùy thuộc vào hiệu suất của trang web.
Chọn một chiến dịch trong trang Hiệu suất và nhấp vào Tiêu chí trang web để xem hiệu suất quảng cáo của từng trang web.
Trong Chi tiết hiệu suất, bạn có thể điều chỉnh CPC của mỗi trang web dựa trên số lượng chuyển đổi hoặc tỷ lệ chuyển đổi.