Search
🇻🇳

Nhắm mục tiêu theo Sở thích

Nhắm mục tiêu theo Sở thích

Với Nhắm mục tiêu theo Sở thích, bạn có thể hiển thị quảng cáo của mình trên các bài báo hoặc trang có liên quan đến sở thích đã chọn. Bạn cũng có thể hiển thị quảng cáo của mình cho những người dùng có khả năng quan tâm đến quảng cáo của bạn.
Để truy cập Nhắm mục tiêu theo sở thích, chuyển tới ‘Chiến dịch’ - ‘Nhắm mục tiêu’ - ‘Tùy chọn bổ sung’ trong phần Nhắm mục tiêu
Nhắm mục tiêu theo Sở thích được chọn làm mặc định dựa trên danh mục kinh doanh của tài khoản quảng cáo và hành vi sử dụng nội dung của người dùng.
Ngay cả khi bạn không nhập gì vào danh mục sở thích, khi quảng cáo của bạn nhận được đủ số lượng nhấp chuột, nó sẽ được hiển thị cho các nhóm nhắm mục tiêu có thể rất quan tâm đến quảng cáo của bạn.
Bạn có thể chọn sở thích từ các danh mục đặt trước hoặc nhập thủ công.