Search
🇹🇭

การกำหนดกลุ่มเป้าหมายตามความสนใจ

การกำหนดกลุ่มเป้าหมายตามความสนใจ

คุณสามารถแสดงโฆษณาของคุณในบทความหรือหน้าเพจซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับความสนใจที่เลือกไว้ได้ด้วยการกำหนดกลุ่มเป้าหมายตามความสนใจ คุณยังสามารถแสดงโฆษณาของคุณไปยังผู้ใช้งานซึ่งมีแนวโน้มว่าจะสนใจในโฆษณาของคุณได้ด้วย
การกำหนดเป้าหมายตามความสนใจถูกเลือกไว้เป็นค่าเริ่มต้นตามหมวดหมู่ธุรกิจของบัญชีโฆษณาและพฤติกรรมการใช้งานเนื้อหาของผู้ใช้งาน
แม้ว่าคุณยังไม่ได้กรอกอะไรในหมวดหมู่ความสนใจก็ตาม หากโฆษณาของคุณได้รับจำนวนคลิกมากเพียงพอ มันจะแสดงไปยังกลุ่มเป้าหมายซึ่งอาจสนใจในโฆษณาของคุณ
คุณสามารถเลือกความสนใจจากหมวดหมู่ที่มีอยู่แล้วหรือกรอกด้วยตนเองได้