Search
🇹🇭

Dable แนะนำเนื้อหาอย่างไร

Dable แนะนำเนื้อหาอย่างไร

1. อัลกอริทึมการแนะนำคอนเทนต์ ‘บทความตามความสนใจรายบุคคล’

Dable วิเคราะห์ความสนใจของผู้เข้าชมแบบเรียลไทม์ หลังจากค้นหาและจับคู่เนื้อหาภายในเว็บไซต์ที่ตรงกับความสนใจของผู้เข้าชมแล้ว Dable จะแนะนำเนื้อหาที่เหมาะสมซึ่งปรับให้เข้ากับความสนใจของผู้เข้าชมแต่ละราย ตัวอย่างเช่น หากผู้เข้าชมที่มีความหลงใหลในการทำอาหารและสนใจในรถยนต์เมื่อเร็วๆ นี้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Dable จะแนะนำเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ “การทำอาหาร” และ “รถยนต์”

2. อัลกอริทึมการแนะนำคอนเทนต์ ‘บทความที่เกี่ยวข้อง’

Dable จะแนะนำเนื้อหาที่คล้ายกับเนื้อหาที่ผู้เยี่ยมชมกำลังอ่านอยู่ การแนะนำเนื้อหาที่มีความคล้ายคลึงสอดคล้องสูงกับเนื้อหาที่ผู้เยี่ยมชมกำลังอ่านอยู่นั้นจะดึงดูดผู้เข้าชมที่มีความสนใจในประเด็นดังกล่าวให้อยู่ในเว็บไซต์ต่อไป

3. อัลกอริทึมการแนะนำคอนเทนต์ ‘บทความยอดนิยม’

Dable จะแนะนำเนื้อหาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในบรรดาเนื้อหาของเว็บไซต์แบบเรียลไทม์ การแนะนำเนื้อหายอดนิยม (แบบรายชั่วโมงหรือรายวัน) แก่ผู้เข้าชมที่ไม่ได้มีความสนใจหัวข้อข่าวไหนเป็นพิเศษนั้นจะช่วยให้ผู้เข้าชมดังกล่าวอยู่ใช้งานในเว็บไซต์ได้นานขึ้น

4. อัลกอริทึมการแนะนำคอนเทนต์ ‘บทความที่ได้รับความนิยมสูงสุดตามหมวดหมู่’

Dable จะแนะนำบทความที่ได้รับความนิยมสูงสุดตามหมวดหมู่ที่ผู้เข้าชมอ่าน ตัวอย่างเช่น ผู้เข้าชมที่กำลังอ่านเนื้อหาในหมวดการเมืองจะได้รับการแนะนำเนื้อหาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในหมวดการเมือง ขณะที่ผู้เข้าชมที่กำลังอ่านเนื้อหาในหมวดเศรษฐกิจก็จะได้รับการแนะนำเนื้อหาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในหมวดเศรษฐกิจ

5. อัลกอริทึมการแนะนำคอนเทนต์ ‘เนื้อหาที่ได้รับความนิยมตามเพศ’

Dable จะแนะนำเนื้อหาที่ได้รับความนิยมสูงสุดตามเพศ หากผู้เข้าชมที่ดูเนื้อหาอยู่นั้นถูกสันนิษฐานว่าเป็นเพศหญิง ระบบจะแนะนำเนื้อหาที่ผู้หญิงนิยมอ่าน และหากผู้เข้าชมถูกสันนิษฐานว่าเป็นเพศชาย ระบบก็จะแนะนำเนื้อหาที่ผู้ชายนิยมอ่าน เมื่อใช้วิดเจ็ตแบบแท็บ ระบบจะแสดงแท็บบทความที่เป็นที่นิยมสำหรับผู้หญิงหากผู้เข้าชมถูกสันนิษฐานว่าเป็นเพศหญิง ขณะที่แท็บเพิ่มเติมจะแสดงเนื้อหาที่เป็นที่นิยมสำหรับผู้ชาย

6. อัลกอริทึมการแนะนำคอนเทนต์ ‘เนื้อหาที่ได้รับความนิยมตามอายุ’

Dable จะแนะนำเนื้อหาที่ได้รับความนิยมสูงสุดตามกลุ่มอายุ แท็บจะแบ่งหมวดหมู่เป็นอายุต่ำกว่า 20, 30, 40 และมากกว่า 50 โดยมี "ได้รับความนิยมตามอายุ” เพื่อให้สามารถเรียกดูเนื้อหาที่หลากหลายได้ เช่นเดียวกับ "ได้รับความนิยมตามกลุ่มอายุเป้าหมาย" เพื่อแสดงเนื้อหายอดนิยมที่เหมาะกับกลุ่มอายุ

7. อัลกอริทึมการแนะนำคอนเทนต์ ‘บทความที่มียอดผู้เข้าอ่านสูงสุด’

อัลกอริทึมที่แนะนำเนื้อหาที่มีอัตราการอ่านสูงสุดโดยผู้เยี่ยมชมในเว็บไซต์ โดยจะแนะนำเนื้อหาที่ดึงดูดให้ผู้เยี่ยมชมใช้เวลาบนเว็บไซต์ได้มากที่สุด ทั้งนี้ ระบบจะพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเพื่อเลือกรายการแนะนำจากจำนวนผู้เข้าชม ความยาวของบทความ และเวลาที่ใช้บนเว็บไซต์