Search
🇻🇳

FAQ - Tạo Tài Khoảng Quảng Cáo Của Bạn

Tôi quên mật khẩu.
ID và mật khẩu của tôi đúng, nhưng tôi không thể đăng nhập.
Tôi có cần lập hợp đồng bằng văn bản để phân bổ quảng cáo trên mạng truyền thông Dable không?
Đối tác chính thức là gì?
Chỉ các Đối tác chính thức mới được phép cung cấp dịch vụ cho nhà quảng cáo?
Agency có cần phải lập một hợp đồng bằng văn bản với Dable để cung cấp dịch vụ không?
Tôi muốn nhận được một tài khoản nhà quảng cáo đã phân bổ quảng cáo trên Dable thông qua một agency khác. Tôi có thể làm thế nào?
Tôi đã từng tự mình điều hành một tài khoản nhà quảng cáo, nhưng bây giờ tôi muốn yêu cầu một agency thực hiện việc này cho tôi. Tôi có thể làm thế nào?