Search
🇻🇳

Cài đặt CPC

Cài đặt CPC (chi phí được tính trên mỗi lần nhấp chuột)

Nếu hiệu suất quảng cáo của bạn cao hơn ở danh mục phương tiện truyền thông hoặc trang web nhất định, bạn có thể tăng CPC để quảng cáo của bạn có thể được ưu tiên hiển thị trên danh mục hoặc trang web đó.
Bạn không thể cài đặt CPC trong quá trình tạo chiến dịch. Để thay đổi CPC, chiến dịch phải được tạo ra trước.
CPC tối thiểu khác nhau tuỳ thuộc vào quốc gia và ngành của tài khoản. CPC của bạn không thể thấp hơn CPC tối thiểu. Nếu bạn cần hỗ trợ về CPC tối thiểu, hãy nhấp vào đây.
Lý do bạn cần cài đặt một CPC "tối đa" là vì số tiền thực tế mà các nhà quảng cáo phải trả có thể thấp hơn số tiền này. Có thể có nhiều loại giảm giá khác nhau, chẳng hạn như là vCPM và phương tiện truyền thông.

CPC trên PC / Di động

Bạn có thể thay đổi CPC tối đa đã được cài đặt trong chiến dịch của bạn. Bạn cũng có thể chọn cài đặt CPC khác nhau cho máy tính và điện thoại.
Quản lý chiến dịch – Chọn chiến dịch bạn muốn thay đổi – Di chuyển tới ‘CPC trên PC / Di động’ – Nhấp ‘Cài đặt cơ bản’ – Nhập số tiền và nhấp vào ‘Lưu’

Cài đặt CPC tối đa theo loại phương tiện truyền thông

Bạn có thể điều chỉnh CPC tối đa của một chiến dịch theo loại phương tiện truyền thông và thiết bị. Giảm giá có thể áp dụng cho CPC tuỳ thuộc vào loại phương tiện truyền thông.
Quản lý chiến dịch – Chọn chiến dịch bạn muốn thay đổi – Di chuyển tới ‘CPC trên PC / Di động’ – Nhấp ‘Cài đặt chi tiết’ – Nhập số tiền và nhấp vào ‘Lưu’

Cài đặt CPC tối đa theo trang web

Bạn có thể cài đặt CPC tối đa riêng biệt cho từng trang web trong chiến dịch của bạn. Nếu CPC tối đa của chiến dịch của bạn cao hơn CPC của trang web, CPC của chiến dịch sẽ được áp dụng.

Trên trang Hiệu suất

Bạn có thể thay đổi CPC dựa trên dữ liệu được thu thập để quảng cáo của bạn có thể được ưu tiên hiển thị trên một số phương tiện nhất định.
Hiệu suất – Lựa chọn chiến dịch – Nhấp vào ‘Trang web’ – Tìm trang web bạn muốn thay đổi và nhấp ‘Cài đặt CPC’ – Nhập số tiền và nhấp vào ‘Áp dụng’
Bạn có thể xem danh sách các trang web có các CPCs riêng biệt trên trang Hiệu suất.

Trên trang Quản lý chiến dịch

Bạn có thể xem danh sách các trang web có các CPCs riêng biệt trên trang Hiệu suất.
Quản lý chiến dịch > Lựa chọn một chiến dịch – Nhấp vào ‘CPC theo khu vực – Nhấp vào ‘Cài đặt CPC’ > Nhập số tiền và nhấp vào ‘Lưu’