Search
🇹🇭

คู่มือใช้งานโซนปลอดภัย

Ver.3 (2022.10)
แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคอนเทนต์โฆษณา
กรอกชื่อแบรนด์, กรอกลิ้งค์ URL
คู่มือใช้งานโซนปลอดภัย

คู่มือใช้งานโซนปลอดภัย

ในกรณีที่ข้อความหรือวัตถุหลักในรูปภาพของคุณถูกตัดออกหลังจากการปรับอัตราส่วน คุณอาจอัปโหลดรูปภาพแบบเดี่ยวซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยเผื่อโซนปลอดภัยไว้
อย่างไรก็ตาม รูปที่อัพโหลดแยกสำหรับแต่ละขนาดอัตราส่วน จะต้องเป็นรูปที่เหมือนกันเท่านั้น หากภาพของแต่ละขนาดมีลักษณะหรือโทนสีต่างกันออกไป อาจไม่ผ่านการอนุมัติ