Search
🇻🇳

Tải lên hàng loạt

Tải lên hàng loạt

Với tính năng Tải lên hàng loạt, bạn có thể tải lên hàng loạt nội dung bằng cách sử dụng các tệp excel. Bạn có thể tải lên tối đa 20 nội dung cùng một lúc, vì vậy bạn có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian.
Tính năng này chỉ khả dụng cho loại nội dung Liên kết ngoài (Outlink).
Bạn có thể chọn tải hình ảnh lên từ máy tính hoặc sử dụng liên kết đến hình ảnh của bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn tuân thủ các thông số kỹ thuật của hình ảnh
Thông số kỹ thuật: 1200 * 750px (Tỷ lệ: 16:10)
Kích thước tệp: 2MB trở xuống, Các định dạng: .jpg, .jpeg, .png

1. Tải xuống tập tin

Nhấp vào Tải lên hàng loạt trên trang Nội dung để chuyển sang trang tải lên hàng loạt và tải xuống Tập tin tạo nội dung.

2. Điền vào tập tin

Mở tập tin tạo nội dung. Điền thông tin và lưu. Mỗi hàng trong một tệp đại diện cho một nội dung.
Nếu bạn chọn sử dụng các liên kết đến hình ảnh của mình, hãy nhập liên kết cho các cột 'URL hình ảnh (Tùy chọn)'.
Nếu bạn chọn tải lên các hình ảnh từ máy tính, hãy nhập số cho các cột ‘Hình ảnh số’. Vì số của hình ảnh được sử dụng để đối chiếu hình ảnh với nội dung, tên tệp của mỗi hình ảnh phải giống với số của hình ảnh. Bạn có thể sử dụng bất kỳ số nào từ 1 đến 20.

3. Tải lên tập tin

Nhấp vào Tải lên tập tin để tải tập tin lên. Vui lòng kiểm tra xem tất cả nội dung được tải lên đã chính xác chưa.

4. Tải lên hình ảnh

Nếu bạn chọn tải hình ảnh lên từ máy tính, hãy tải tập tin hình ảnh lên. Tên hình ảnh phải trùng với số của hình ảnh đã khớp nội dung tương ứng. Kiểm tra xem nội dung và hình ảnh có khớp hay không sau khi tải lên hoàn tất.
Nếu bạn chọn sử dụng các liên kết đến hình ảnh của mình, bạn không cần tải hình ảnh lên.

5. Lưu nội dung

Nhấp vào 'Lưu' để hoàn tất quá trình tạo hàng loạt. Dable sẽ xem xét nội dung để xem chúng có tuân thủ chính sách của chúng tôi hay không.