Search
🇻🇳

FAQ - Quản lý Ngân sách

Điều chỉnh lượt nhấp chuột không hợp lệ (click ảo) là gì?
Tôi muốn thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh/thông tin hóa đơn thuế của mình.
Tôi có thể phân bổ tín dụng khuyến mại cho tài khoản nhà quảng cáo khác không?
Tôi là một agency (đại lý), nhưng tôi có thể để nhà quảng cáo của mình tự trả tiền cho quảng cáo của họ không?