Search
🇻🇳

Adbrix

Quá trình Tích hợp

Với adbrix, bạn có thể xác định chiến dịch marketing hoặc phương tiện nào được phân bổ cho cài đặt ứng dụng. Báo cáo dữ liệu được phân đoạn cung cấp thông tin chi tiết về số lượng từng loại người dùng đã thu được từ các mạng lưới, kênh, loại quảng cáo, nhóm quảng cáo và quảng cáo khác nhau. Việc liên kết adbrix rất hữu ích trong việc tối ưu hóa quảng cáo của bạn và cả trong các trường hợp sau:
Phân tích chính xác dữ liệu về các chuyển đổi như lượt cài đặt ứng dụng xảy ra trên mạng lưới truyền thông Dable
Đặt mục tiêu quảng cáo dựa trên phân tích, theo dõi và tối ưu hóa hiệu suất chiến dịch

Quy trình

Trước tiên, bạn nên bắt đầu quy trình liên kết trong adbrix và sau đó làm việc trên các cài đặt bổ sung còn lại (tạo nội dung, bật theo dõi, v.v.) trong Trang tổng quan Dable.

1. Cài đặt đối tác

Trong trang tổng quan adbrix, nhấp vào ‘Cài đặt đối tác quảng cáo’ trong ‘Phân bổ’ và tìm kiếm Dable. Cho phép đối tác (Dable) đo lường hiệu quả quảng cáo và gửi lại dữ liệu.
Kích hoạt đối tác, gửi lại dữ liệu, và sự kiện trong ứng dụng
1-1. Phân bổ – Cài đặt đối tác quảng cáo – tìm kiếm ‘Dable’
1-2. Nhấp ‘Dable’ để kích hoạt đối tác
1-3. Gửi lại dữ liệu
Cấu hình ‘Gửi lại dữ liệu mở ứng dụng’. Ví dụ, nếu bạn kích hoạt gửi lại dữ liệu ‘Cài đặt mới’, bạn có thể thấy chuyển đổi cho cài đặt mới.
1-4. Sự kiện trong ứng dụng
Đối với gửi lại dữ liệu sự kiện trong ứng dụng, hãy chuyển đổi sự kiện mà bạn muốn theo dõi. Gửi lại dữ liệu sẽ bắt đầu ngay lập tức
1-5. Xem/Chỉnh sửa sự kiện trong ứng dụng - Ghi đè
Để khớp với tên của các sự kiện mà Dable có thể nhận được và tên mà nhà quảng cáo đã đặt, hãy bật nút chuyển đổi 'Ghi đè'.
1-6. Xem/Chỉnh sửa Sự kiện trong Ứng dụng - Chỉnh sửa giá trị
Trong số các giá trị chính, hãy thay đổi giá trị của event_name để khớp với sự kiện bạn muốn theo dõi.
Tên sự kiện Dable được hỗ trợ trong abdrix
Cài đặt: Cài đặt
Đăng kí: abx:sign_up
Đăng nhập: abx:login
Mở ứng dụng: abx:daily_first_open
Xem: abx:product_view
Thêm vào giỏ hàng: abx:add_to_cart
Mua: abx:purchase
Sự kiện 1: abx:custom_evt_1
Sự kiện 2: abx:custom_evt_2
Sự kiện 3: abx:custom_evt_3

2. Cài đặt chiến dịch

Bạn có thể tạo ra các liên kết theo dõi và liên kết sâu trong 'Chiến dịch Quảng cáo' trong 'Phân bổ' trên trang Tổng quan adbrix. Những liên kết này sẽ được sử dụng làm những URL đích khi tạo nội dung trong Dable.
2-1. Tạo một chiến dịch mới
2-2. Cài đặt cuối cùng gửi lại dữ liệu – Gửi lại dữ liệu mở ứng dụng
Cấu hình ‘Gửi lại dữ liệu mở ứng dụng’ trong chiến dịch. Nếu bạn kích hoạt gửi lại dữ liệu "Cài đặt mới", bạn có thể xem có bao nhiêu lượt cài đặt mới đã được tạo ra bằng cách sử dụng URL được tạo trong chiến dịch này.
2-3. Cài đặt cuối cùng gửi lại dữ liệu – Gửi lại dữ liệu sự kiện trong ứng dụng
Cấu hình ‘Gửi lại dữ liệu sự kiện trong ứng dụng’ cho chiến dịch này. Nếu bạn bật một sự kiện mà bạn muốn theo dõi, bạn có thể xem được hiệu suất của sự kiện đó bằng cách sử dụng URL được tạo trong chiến dịch.
2-4. Liên kết theo dõi – chọn Dable
2-5. Liên kết với chiến dịch quảng cáo
2-6. Tạo liên kết theo dõi và liên kết sâu – 1. Xác định
Nhập tên của liên kết theo dõi và chọn định dạng đích của nó *Tải xuống + Liên kết sâu: Sử dụng chợ đích để tải xuống ứng dụng và liên kết sâu cùng nhau. *Tải xuống: Không sử dụng liên kết sâu.
2-7. Tạo liên kết theo dõi và liên kết sâu – 2. Cấu hình tuỳ chọn
Cài đặt giá trị đường dẫn cho các ứng dụng cho liên kết sâu; Liên kết theo dõi không cần giá trị đường dẫn. *Bạn nên hoàn thành việc cấu hình cài đặt quảng cáo đích phù hợp cho từng ứng dụng. *Các thông số theo dõi được khớp tự động bởi Dale, vì vậy bạn không cần làm bất cứ thứ gì.
2-8. Tạo liên kết theo dõi và liên kết sâu – 3. Hoàn thành
Sao chép liên kết theo dõi Click-Ad-Touch và sử dụng nó cho URL đích khi tạo nội dung trong Dable.

3. Cài đặt trong Dable

Thêm liên kết theo dõi (hoặc liên kết sâu) được tạo trong trang tổng quan adbrix làm URL đích. Sau đó, kiểm tra nút 'Liên kết adbrix' trong trang tổng quan Dable và bạn đã hoàn tất!
Tạo nội dung
1-1. Trang Marketing Dashboard (Tổng quan Tiếp thị) – Tạo nội dung – Liên kết ngoài (Outlink)
*Nhấp ‘Tôi muốn đặt các trang đích khác nhau cho Android và iOS’. *Thêm các liên kết theo dõi (liên kết sâu) cho Android và iOS.
1-2. Marketing Dashboard (Tổng quan Tiếp thị) – Tạo nội dung – Chi tiết nội dung – Theo dõi – Liên kết adbrix